Naszym podstawowym celem jest niesienie pomocy młodym i utalentowanym ludziom, którzy będąc w trudnej sytuacji życiowej nie mogą samodzielnie rozwijać swoich talentów. Środki na ten cel pozyskujemy od osób indywidualnych (dary rzeczowe, pieniężne, wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego), od osób prawnych (darowizny, pomoc rzeczowa, wspólne działania na rzecz naszych podopiecznych) oraz ubiegając się o granty. Nie prowadzimy kwest ulicznych. Wszelkie informacje o wysokości przychodów i przeznaczeniu pozyskanych środków w danym roku zostały zamieszczone w poniższych sprawozdaniach finansowych fundacji.